04012
รหัสทัวร์
ธ.ค.-มี.ค.
เดินทาง
4วัน 3คืน
ระยะเวลา
TiGER AIR (IT)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89)
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด
 • เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
 • สายการบิน : TIGER AIR (IT)
 • เดินทาง :  พฤศจิกายน 61 – มีนาคม 62

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
 • วันที่ 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3 : ไทจง -ไทเป – ขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว -ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • วันที่ 4 : ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง