05001
รหัสทัวร์
3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Emirates Airline (EK)
สายการบิน

ทัวร์ฮ่องกง พัก4ดาว กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
 • นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
 • หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
 • สุดฟินส์…ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
 • การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ถนนนาธาน

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 • วันที่สอง : กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต
 • วันที่สาม : (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

ทัวร์ฮองกง 4ดาว

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ

(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)

 • ค่าภาษีสนามบินไทย – ฮ่องกง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

 (ค่ารักษาพยาบาล500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

(สายการบินเอมิเรตส์ จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น

ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)

 • ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VATหรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)

 • ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3วัน 60 ดอลลาร์ฮ่องกงเด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)