60006
รหัสทัวร์
ม.ค.-มี.ค.
เดินทาง
3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific (CX)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

  • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
  • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
  • เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet – A Symphony of Lights
  • วันที่สอง : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
  • วันที่สาม : นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ