VW002
รหัสทัวร์
ต.ค.61-มี.ค.62
เดินทาง
7วัน 6คืน
ระยะเวลา
THAI SMILE (WE)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชม แม่น้ำเนรัญชรา ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา
 • นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซึ่งปรากฏสถูปทรงโอคว่ำ และเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังปรากฏสิงโตหินบนยอดเสา
 • องค์นมัสการมหาปรินิพพานสถูปซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุด
 • โดยสายการบิน : Thai Smile (WE)
 • เดินทาง :ต.ค.61-มี.ค.62

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันที่ 1 :กรุงเทพ / พุทคยา : ชมแม่น้ำเนรัญชรา – พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – นมัสการพระพุทธเมตตา – พระแท่นวัชรอาสน์
 • วันที่ 2 :พุทธคยา / ราชคฤห์/นาลันทา : เขาคิชกูฎ – วัดเวฬุวนาราม – มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพ่อพระองค์ดำ
 • วันที่ 3 :ไวสาลี / กุสินารา : สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ – กูฎาศาลาป่มหาวัน – วัดวาฬุการาม
 • วันที่ 4 :กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล) : มหาปรินิพพานสถูป – มกุฎพันธนเจดีย์(สถานที่ถวายพระเพลิง) – วัดไทย960
 • วันที่ 5 :ลุมพินี (ประเทศเนปาล) / สาวัตถี(ประเทศอินเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ
 • วันที่ 6 :สาวัตถี / พาราณสี: คฤหาสน์องคุลีมาล – วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี
 • วันที่ 7 :พาราณสี / พุทธคยา /กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา – สถานที่ปฐมเทศนา – นมัสการเจาคันธีสถูป – พิพิธภัณฑ์สารนาถ