90001
รหัสทัวร์
ธ.ค. – ปีใหม่ 61
เดินทาง
7 วัน 4 คืน
ระยะเวลา
EMIRATE AIRLINE (EK)
สายการบิน

มิลาน – แทซ – เซอร์แมท – มองเทรอ – โกลดูปิยง – เจนีวา – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น – แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป
 • ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • ถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON)
 • ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด (JET D’EAU)
 • เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN)
 • ชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง สุวรรณภูมิ – ดูไบ – มิลาน
 • วันที่สาม มิลาน – แทซ – เซอร์แมท – มองเทรอ
 • วันที่สี่ มองเทรอ – โกลดูปิยง – ยอดเขากลาเซียร์ 3000
 • วันที่ห้า เจนีวา – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น
 • วันที่หก อินเทอลาเก้น – แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค
 • วันที่เจ็ด กรุงเทพ ฯ