69003
รหัสทัวร์
ต.ค. – ธ.ค. 61
เดินทาง
8 วัน 5 คืน
ระยะเวลา
EMIRATE AIRLINE (EK)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • บริการอาหารและเครื่องดื่มไป-กลับบนเครื่อง
 • ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
 • เที่ยว จัตุรัสแดง ชม มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศกรุงมอสโคว์
 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่ เซนปีเตอร์เบิร์ก
 • ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
 • วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
 • วันที่ห้า มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
 • วันที่หก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Outlet Village
 • วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ