BTN-T002-2
รหัสทัวร์
ก.ย.-ธ.ค
เดินทาง
5 วัน 4 คืน
ระยะเวลา
BHUTAN AIRLINES (B3), Druk Air (KB)
สายการบิน

ทัวร์ไฮไลท์: ทัวร์ภูฏาน หน้าหนาว Happiness Winter in Bhutan ฟ้าสวย น้ำใส 5วัน4คืน (B3)

  

พาท่านเดินทางท่องเที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน หน้าหนาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทยท่องไปยัง ดินแดนแห่งความสุข เป็นช่วงเริ่มต้น หน้าหนาวของประเทศภูฏาน อากาศยังไม่หนาวมาก สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิวในแบบฉบับเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีพื้นที่ป่ามากกว่า 60% ของประเทศ ดูวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะและวัฒนธรรมของคนภูฏาน เดินทางช่วงที่ดอกไม้บานมากที่สุด พื้นป่าเขียวขจี อากาศไม่หนาวจัด เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก พาโร ทิมพู และเมืองพูนาคา เยี่ยมชม พระใหญ่ ขึ้นไปไหว้พระบนเขาทักซังเพื่อความสิริมงคลของท่านและครอบครัว เข้าชมป้อมปราการหรือซองของทุกเมือง ไม่พลาดสถานที่ไฮไลท์สำคัญของทุกเมือง บินเช้ากลับเย็น พักโรงแรมระดับ 3 ดาวคุณภาพของประเทศภูฏานพร้อมวิวดีๆที่เราเลือกพิเศษสำหรับคุณ นอกจากนั้นเรายังมีอาหารไทยเสริมให้ท่านทุกมื้อยกเว้นบนเขาทักซัง และการแสดงพื้นบ้านและระบำหน้ากากพร้อมกับการให้พรจากพระประเทศภูฏานเพื่อความสิริมงคล(สำหรับกรุ๊ป 10ท่านขึ้นไปเท่านั้น)(สำหรับกรุ๊ป 10ท่านขึ้นไปเท่านั้น)

 • เที่ยวครบทั้ง 3 เมือง ทิมพู พาโร พูนาคา
 • เที่ยวครบทุกสถานที่สำคัญของทุกเมือง
 • บินสวย บินเช้า กลับเย็น เที่ยวแบบเต็มอิ่มไม่รีบ
 • พักโรงแรมระดับสามดาวที่เราคัดแล้วเพื่อคุณ พร้อมวิวสวยๆในแต่ละเมือง
 • มีอาหารไทยเสริมทุกมื้อยกเว้นที่เขาทักซัก
 • ราคารวมตั๋วเครื่องบิน อาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ตลอดการเดินทาง วีซ่า และค่า Development fee โดยรัฐบาลภูฏานและม้าขึ้นเขาทักซัก
 • ใส่ชุดภูฏานเที่ยวให้เมือง1 วัน
 • มีการแสดงพื้นบ้าน ระบำหน้ากาก และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับท่านและครอบครัวโดยพระภูฏาน
 • เดินทางจากประเทศไทยพร้อมหัวหน้าทัวร์กรุ๊ปนึงไม่เกิน16 ท่าน และยังมีไกด์ภูฏานดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

วันเดินทางเดือนราคาพักเดี่ยวเพิ่ม
2-6, 10-14, 19-23, 23-27, 20-3กันยายน55,9007,900
2-6, 10-14, 19-23, 23-27, 20-3ตุลาคม55,9007,900
6-10, 13-17, 20-24, 27-1พฤศจิกายน55,9007,900
4-8, 6-10, 11-15, 18-22, 25-29,

28-1, 29-2

ธันวาคม55,9007,900

*เดินทางตั้งแต่10 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย หากผู้เดินทางไม่ครบท่านสามารถออกเดินทางโดยมีไกด์ภูฏานดูแลตลอดการเดินทางได้ตั้งแต่4ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง เที่ยวภูฏาน

วันที่รายละเอียดการเดินทางอาหารโรงแรม
เช้ากลางวันเย็น
1กรุงเทพ ® เมืองพาโร ®เมืองทิมพู

·สนามบินพาโร ·วัดตัมโซ ·ด่านชูซอม ·ป้อมปราการทิมพูซอง ·

(ชมระบำหน้ากากและรำบำพื้นบ้าน พร้อมทำบุญรับศีลจากพระสงฆ์)

ΟΟHotel Phuntsho Pelri

หรือเทียบเท่า

2เมืองทิมพู ®เมืองพูนาคา

·จุดชมวิวโดชูล่าและ108สถูป  ·หมู่บ้านล็อบโบซ่า ·วัดชิมิลาคัง ·พูนาคาซอง

ΟΟΟZhingkham Resort

หรือเทียบเท่า

3เมืองทิมพูนาคา ® เมืองทิมพู ®เมืองพาโร

·จุดชมวิวโดชูล่าและ108สถูป ·ป้อมปราการซิมโตก้า

(ใส่ชุดประจำชาติภูฏานหลังอาหารเที่ยง)

·พระใหญ่Buddha dordenma·ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติทาคิน(พาท่านเดินชมตัวเมืองพาโร)·สถูปเมมโมเรียลโชเตน ·ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน

ΟΟΟOlathang

หรือเทียบเท่า

4เมืองพาโร (ขึ้นเขาทักซัก)

·ทักซัง

ΟΟΟOlathang

หรือเทียบเท่า

5เมืองพาโร ®กรุงเทพ

·พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ·ป้อมปราการเมืองพาโร

ΟΟX

ทัวร์ภูฏาน หน้าหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 1. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้น Economy และ ค่าภาษีสนามบินโดยสายการบินDruk Air หรือ Bhutan Airlines (B3)
 2. โรงแรมที่พัก 4คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมที่ระบุด้านบน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 4. น้ำดื่มวันละ 3 ขวด ต่อ 1 ท่าน
 5. ค่าขี่ม้าขึ้นทักซัง (หากไม่ขึ้นม้าไม่สามารถคืนค่าม้าได้)
 6. ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 7. ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน(3 ดาวหรือเทียบเท่า)
 8. ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ USD $40
 9. ค่า Development Fee USD $65 ต่อคน/ต่อวัน (รวมทั้งสิ้น 260 USD)ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว
 10. ค่าพาหนะในการนำเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 11. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 12. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท(ข้อตกลงเป็นไปตามบริษัทประกัน)
 13. ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง สำหรับคณะเดินทางตั้งแต่ 10ท่านขึ้นไป

อัตราบริการนี้ไม่รวม:

 1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 % (สำหรับท่านที่ต้องการใบกำกับเท่านั้น)
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน (ทั้งหมด 5 วัน = USD $30
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ท่านละ 300 บาท
 4. ค่าบริการอาบน้ำแร่Premium Hot Stone Bath
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 6. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศภูฏาน:

หากท่านสนใจ ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภูฏาน แบ็คแพ็คภูฏาน จัดกรุ๊ปภูฏาน  เดินทางส่วนตัวไปภูฏาน privateทัวร์ไปภุฏาน พักโรงแรม3-5ดาว ตั๋วเครื่องบินไปภูฏาน กรุ๊ปเหมาภูฏาน  เช็คราคาและเสนอราคาโรงแรมให้ได้เลย ราคาเป็นกันเองไม่แพง ไม่ต้องเสี่ยงโอนเงินเอง หรือ ปรึกษาเรื่อง เดินทางไปภูฏาน สามารถโทรหาเราได้ที่ 02-0860080 -1 เราการันตีเรื่องวีซ่าภูฏาน พร้อมเอกสารที่ท่านจะได้รับก่อนเดินทางไปภูฏาน 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9:00 – 18:00

ติดต่อเราผ่าน LINE: @gebpow

การท่องเที่ยวภูฏาน : https://www.tourism.gov.bt