ก.ย., ต.ค., ธ.ค., พ.ย., ม.ค.
เดินทาง
5วัน4คืน
ระยะเวลา
Bhutan Airline (B3)
สายการบิน
3 ดาว
ที่พัก
ภูฏาน
ประเทศ

เดินทาง3เมือง ทิมพู พาโร พูนาคา ขึ้นไปยังวัดถ้ำเสือบนเขาทักซัง พระใหญ่ ทิมพูซอง พาโรซอง พูนาคาซอง ใส่ชุดประจำชาติของภูฏานเดินเที่ยวทั้งวัน โรงแรมดีวิวสวย มีอาหารไทยเสริมทุกมื้อไม่มีอด (มีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้อบ้านฟรีสำหรับกรุ๊ป 12 ท่านขึ้นไป)

ชื่อโปรแกรม:ทัวร์ภูฏาน 5วัน 4คืน กินดีอยู่ดี โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3)
ราคาเริ่มต้นที่:55,900 บาท
ขนาดกรุ๊ป:16 ท่าน (ออกเดินทางที่ 10 ท่าน)
เมืองทิมพู, พาโร, พูนาคา
สถานที่ท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Additional information

รหัสทัวร์#00001
1

วันที่ 1: ออกเดินทางจากกรุงเทพ - พาโร

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู4-5เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB)

ออกเดินทางสู่ประเทศภูฎาน เดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่นๆในประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) มีอาหารบริการบนเครื่องเครื่องจะทำการลงจอดที่ประเทศอินเดียเพื่อทำความสะอาดและเติมน้ำมันเป็นเวลา45 นาทีโดยไม่ต้องลงจากเครื่องบินและเดินทางต่อไปยังประเทศภูฎาน

เดินทางถึงเมืองพาโรประเทศภูฏาน หัวหน้าทัวร์จะนำท่านผ่าด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง ท่านสามารถซื้อซิมมือถือได้ก่อนออกจากสนามบิน หลังจากนั้นเราจะพาท่านขับรถผ่านตัวเมืองพาโรไปยัง

วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) วัดคิชูเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏานตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาพระเจ้าซองต์เซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.659

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ซึ่งเก็บรวบรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น

ไม่ไกลกันเราจะพาท่านเดินทางไปยัง พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปราการยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองพาโร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 ซึ่งตอนนี้สถานที่นี้มีไว้สำหรับส่วนบริหาร ศูนย์กลางทางการปกครองของเมืองพาโร

หลังจากอาหารกลางวันเราจะพาท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1:30ชัวโมง ตลอดทางท่านจะได้เห็นวิว วิถีชีวิต ผ่านหุบเขาหินตลอดสองข้างทาง โดยระหว่างทางเราจะพาท่านแวะ

จุดชมวิว วัดตำชู ซึ่งจะมีสะพานเหล็กทอดยาวไปถึงวัดโดยตัววัดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน หลังจากนั้น เราจะพาท่านแวะ ด่านชูซอม เป็นหน้าด่านที่จะเข้าเมืองทิมพู ท่านจะได้เห็นสถูปสามแบบและเห็นวิถีชาวบ้าน

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงเย็นเราจะพาท่านไปยังป้อมปราการ “ทิมพู ซอง” Thimphu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า“ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong)ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ ป้อมปราการแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี1907 ซึ่งนอกจากเป็นป้อมปราการแล้วยังเป็นอารามหลวงสำหรับพระอีกด้วย โดยตอนนี้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำงานของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีและทำเนียบรัฐบาล ที่นี่เราจะเห็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีสามารถมองเข้าไปได้แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้

2

Day 2

Tortor elementum egestas metus potenti habitasse tempus natoque senectus commodo rutrum quisque fermentum. Nisi velit primis dapibus odio consequat facilisi sollicitudin porta nulla tellus sagittis platea tempor sed parturient convallis consectetuer Vulputate curae; pharetra.

3

Day 3

Fusce sagittis viverra lorem proin porttitor conubia risus vivamus. Mollis. Luctus curabitur porta nibh penatibus aliquet nec conubia magnis semper, sem feugiat scelerisque molestie. Nibh proin dapibus phasellus lacus. Facilisi.

4

Day 4: Return

รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พาโร ชั้น Economy วีซ่าเข้าประเทศภูฏาน $US40 ต่อท่าน
ที่พัก 4คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)อาหารตามที่ระบุตามโปรแกรม
ยานพาหนะตลอดการเดินทางที่ประเทศภูฏาน ค่า Delopment Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏานเก็บท่านละ $65/ต่อคืน
ค่า Surcharge สำหรับท่านที่เดินทางท่านเดียว $US 40ต่อคืน/ ท่านที่เดินทางสองท่าน $US 30ต่อคืนค่าประกันประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท หรือตามที่บริษัทประกันระบุ
ค่าขี่ม้า หัวหน้าทัวร์ น้ำดื่ม ชุดประจำชาติค่าระบำหน้ากาก สำหรับกรุ๊ป 12 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าทิป ไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์
ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และกรณีสายการบินปรับขึ้นราคา ส่วนต่างจากอัตตราแลกเปลี่ยน