70002
รหัสทัวร์
ม.ค.-ก.พ.
เดินทาง
9วัน 6คืน
ระยะเวลา
MAHAN AIR (W5)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • ชมดินแดน 2 ทวีป
 • ชมเมืองโบราณ’ทรอย’
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชอปปิ้งตลาดสไปซ์มาเก็ต
 • พักโรงแรมถ้ำ
 • สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
 • เดินทาง : ธันวาคม – เมษายน2562

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่
 • วันที่สาม : ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
 • วันที่สี่ : เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –
  ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิ
 • วันที่ห้า : ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่หก : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
 • วันที่เจ็ด : อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก  – Anka Shopping Mall
 • วันที่แปด :สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน