02002
รหัสทัวร์
มิ.ย.-ก.ค.
เดินทาง
7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Turkish Airlines (TK)
สายการบิน

ทัวร์ตุรกี บินตรง+บินภายใน 4ดาว Promotion Classic Turkey 7 Days โดยสายการบิน TK

✈ เดินทางโดยสายการบิน Turkish airline ✈
🔹บินตรง+บิยภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
🔹พักโรงเเรม 4 ดาว 3 คืน
🔹พักโรงเเรมตกเเต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืนที่คัปปาโดเกีย
🔹นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
🔹คัปปาโดเกีย ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
🔹ฮิปโปโดรม Blue Mosque ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
🔹Topkapi Palace Taksim Square

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิกรุงอิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์

วันที่ 2: เมืองเนฟเชียร์-เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 3: เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่

วันที่ 4: เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิซเมียร์

วันที่ 5: เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล

วันที่ 6: กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7: กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตุรกี

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

 ท่านที่ต้องการพักห้องเดี่ยว เพิ่มเงินท่านละ 5,000.- บาท

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 12 เม.ย. 2562) **

 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ  98,000.-บาท

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirmเท่านั้น)

 

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 • สำหรับห้องพักแบบ3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่องHand Carry(น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / 5 วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / 6 วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 27 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ  21 USD)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม โปรโมชั่น คลาสสิค ตุรกี 7 วัน

การชำระเงิน  งวดที่1:  สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ10,000.-บาท  ภายใน3 วันหลังจากทำการจอง

งวดที่2:ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด  ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง