02001
รหัสทัวร์
พ.ค-ต.ค.
เดินทาง
8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Turkish Airlines (TK)
สายการบิน

ทัวร์ตุรกี 5ดาว Turkey Troy 8 Days

Highlight:

✈ เดินทางกับสายการบิน Turkish airline ✈
🔹พักโรงเเรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
🔹พักโรงเเรม 5 ดาว 4 คืน
🔹บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจ
🔹เที่ยวชมกรุงทรอย ฮิปโปโดรม Blue Mosque
🔹Hagia Sophia Topkapi Palace Grand Bazaar
🔹ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Dolmabahce Palace
🔹Spice Market Eceabat Canakkale Acropolis…

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิอิสตันบูล

วันที่ 2: ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน

 -พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์

วันที่ 3: ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง- สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่

วันที่ 4:  ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ

วันที่ 5: บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่

วันที่ 6: เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 7: นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล

วันที่ 8: กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตุรกี

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 • สำหรับห้องพักแบบ3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่องHand Carry(น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ  24 USD)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%