54004
รหัสทัวร์
ม.ค.-มี.ค.
เดินทาง
5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia X (XJ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรม :

 • หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ
 • ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
 • เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
 • เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
 • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
 • ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
 • เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • เดินทางโดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรก : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่สอง : เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ
 • วันที่สาม :เมืองฟุคุชิมะ – แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ปราสาทซึรุงะ – โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก
 • วันที่สี่ : ฟุคุชิมะ – สะพานแขวนริวจิน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินนาริตะ
 • วันที่ห้า :  สนามบิน ดอนเมือง