37003
รหัสทัวร์
เทศกาลสงกรานต์
เดินทาง
7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Royal Jordanian Airlines (RJ)
สายการบิน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมโรมันเธียร์เตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมันฃ
  • ตามรอยโมเสส ณ ภูเขาเนโบ
  • ชมความงามของ ทะเลทรายวาดิรัม
  • ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนกลางทะเลทราย
  • ณ เมืองเพตรา ที่กล่าวขานกันว่า นครศิลาสีกุหลาบ
  • ลอยตัว ณ ทะเลเดดซี พร้อมพอกโคลน
  • เดินทางโดยสายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)

  โปรแกรมการเดินทาง

  • วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง : อัมมาน – มาดาบา – MOUNT NEBO – เครัค – เมืองอคาบา
  • วันที่สาม : อควาบา – BOAT CRUISE – วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR -วาดิรัม
  • วันที่สี่ :  วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA
  • วันที่ห้า : เพตรา – DEAD SEA –  อัมมาน
  • วันที่หก :  อัมมาน – อัจลุน -เจอราช – สนามบิน
  • วันที่เจ็ด :  สนามบินสุวรรณภูมิ