Bhutan Airline (B3)
สายการบิน
4 ดาว
ที่พัก
ภูฏาน
ประเทศ
ก.ค., ก.พ., พ.ค., ม.ค., มิ.ย., ส.ค., เม.ย.
เดินทาง
00003
รหัสทัวร์
5วัน4คืน
ระยะเวลา

ทัวร์ไฮไลท์

 

เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน เลือกโรงแรมวิวดีเหมาะกับทุกเมือง เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ

 • พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เที่ยวชมป้อมปราการทั้งสามเมือง ทิมพูซอง พาโรซอง และ พูนาคาซอง
 • ถ่ายรูปวิวทิมพูที่พระใหญ่ ชมตัวทาคิน สักการะมหาสถูป
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว คัดทุกเมืองเพื่อความประทับใจ
 • ใส่ชุดประจำชาติภูฏาน 1 วัน
 • มีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน (สำหรับ 12 ท่านขึ้นไป)
 • เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมีอาหารไทยเสริมตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ:

 

วันเดินทางเดือนราคาผู้ใหญ่ /

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

26-1กุมภาพันธ์61,90059,9008900
4-8มีนาคม63,90061,9008900
18-2263,90061,9008900
2-6 (วันจักรี)เมษายน63,90061,9008900
11-15 (วันสงกรานต์)63,90061,9008900
2-6 (วันวิสาขบูชา)พฤษภาคม63,90061,9008900
6-10 (วันวิสาขบูชา)63,90061,9008900
27-3163,90061,9008900
3-7

(วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา)

มิถุนายน61,90059,9008900
2-6

(วันอาสาฬหบูชา)

กรกฎาคม61,90059,9008900
24-28

(วันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา)

61,90059,9008900
12-16สิงหาคม61,90059,9008900

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

***เดินทางตั้งแต่15 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย

**** หากผู้เดินทางไม่ครบท่านสามารถออกเดินทางโดยมีผู้ส่งกรุ๊ปที่สนามบินและมีไกด์ภูฏานดูแลตลอดการเดินทางที่ประเทศภูฏานได้ตั้งแต่ 4 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

 

 1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฏาน
 2. การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
 3. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 4 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากประเทศไทย แต่ยังท่านสามารถเดินทางด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเพิ่มเงิน โดยมีไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ(พูดภาษาอังกฤษ)ที่รับรองโดยรัฐบาลภูฏานให้การบริการท่านตลอดการเดินทาง
 4. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำการรีฟันด์ตั๋วได้เนื่องจากเงื่อนใขของสายการบิน
 5. เปลี่ยนแปลงเวลาบินตามสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากภูฏานมีเพียงสองสายการบินและมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินอย่างต่อเนื่อง
 6. การแสดงระบำหน้ากากสำหรับ 12 ท่านไป หากไม่ครบสามารถชำระเงินเพิ่มเติมกรุ๊ปละ USD120