Bhutan Airline (B3)
สายการบิน
3 ดาว
ที่พัก
ภูฏาน
ประเทศ
ก.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ค., มิ.ย., มี.ค., ส.ค., พ.ย.
เดินทาง
GII00001
รหัสทัวร์
5วัน4คืน
ระยะเวลา

ทัวร์ไฮไลท์

เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรมวิวสวยในเมืองพาโรและพูนาคา พักใจกลางเมืองทิมพูสะดวก เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ

  • รวมตั๋วเครื่องบิน / ค่า VISA $40 / ค่า SDF $800 ต่อท่าน / ค่าที่พัก 4 คืน
  • พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • เที่ยวชมป้อมปราการทั้งสามเมือง ทิมพูซอง พาโรซอง และ พูนาคาซอง
  • ถ่ายรูปวิวทิมพูที่พระใหญ่ ชมตัวทาคิน สักการะมหาสถูป
  • มีชุดประจำชาติภูฏานใส่เต็ม ๆ วัน
  • มีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน (สำหรับ 14 ท่านขึ้นไป)
  • เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมีอาหารไทยเสริมตลอดการเดินทาง

 

วันเดินทางและราคา:

[su_table responsive=”yes”]

อัตราค่าบริการ:

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่ (12+)

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก (6-12ปี)

 

ราคาเด็ก (2-ไม่เกิน 6ปี)

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

03 – 07 มี.ค. 66

(วันมาฆบูชา)

87,19061,89048,4904,500
24 – 28 มี.. 6687,19061,89048,4904,500
31- 4 เม. 66 เทศการระบำหน้ากากเมืองพาโร87,19061,89048,4904,500
7 – 11 เม.. 6687,19061,89048,4904,500
11 – 15 เม.ย. 66

(วันสงกรานต์)

87,19061,89048,4904,500
21 – 25 เม.. 6687,19061,89048,4904,500
05 – 09 .. 6687,19061,89048,4904,500
12 – 16 .. 6687,19061,89048,4904,500
26 – 30 .. 6687,19061,89048,4904,500
01 – 05 มิ.ย. 66

(วันวิสาขบูชา)

87,19061,89048,4904,500
10 – 14 ส.ค. 66

(วันแม่)

87,19061,89048,4904,500
** ราคานี้คิดต้นทุนที่ 1 USD ไม่เกิน 34 บาท ณ วันที่  ก.พ. 6 และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลง **

[/su_table]

[su_table responsive=”yes”]

Upgrade Package
อัพเกรดที่พัก โรงแรม 4 ดาว+ 2,200 บาท ต่อท่านพักเดี่ยวเพิ่ม 4,400
*โรงแรม 4 ดาวจะเป็นโรงแรมมาตรฐานที่ทางเรากำหนดเท่านั้น

**สำหรับท่านที่ต้องการพักที่ Dusit D2 YARKAY เมืองทิมพูสามารถติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติมได้

[/su_table]

**เด็กไม่ถึง 2 ขวบ คิดแค่ค่าตั๋วเครื่องบินราคา Infant เท่านั้น

***เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย

****หากผู้เดินทางไม่ครบท่านสามารถออกเดินทางโดยมีผู้ส่งกรุ๊ปที่สนามบินและมีไกด์ภูฏานพูดภาษาอังกฤษดูแลตลอดการเดินทางที่ประเทศภูฏานได้ตั้งแต่ 2 ท่าน

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

  1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฏาน
  2. การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
  3. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำการรีฟันด์ตั๋วได้เนื่องจากเงื่อนไขเป็นไปตามสายการบิน และท่านต้องติดต่อดำเนินการทั้งหมดเองกับทางสายการบินเนื่องจากเป็นชื่ของท่าน
  4. ในการเปลี่ยนแปลงเวลาบินตามสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากภูฏานมีเพียงสองสายการบินและมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินอย่างต่อเนื่องตามสภาพอากาศ
  5. การแสดงระบำหน้ากากสำหรับ 15 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบสามารถชำระเงินเพิ่มเติมกรุ๊ปละ USD150

 

ดาวโหลดโปรแกรม

 

ดาวโหลดโปรแกรม