ใต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Love ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน (IT)

ไฮไลท์โปรแกรม : พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว สายการบิน : TIGER AIR (IT) เดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 โปรแกรมการ
26007
พ.ย.61 – มี.ค. 62

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan No.One ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW)

ไฮไลท์โปรแกรม : เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่
26006
พ.ย. 61 – ก.พ. 62

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบข
18003
ช่วงเทศกาลปีใหม่

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน (BR)

ไฮไลท์โปรแกรม : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน เมนูพิเศ
18002
26-29ต.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เห่ยหลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเห
26004
ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 6 วัน 4 คืน (XW)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับ ซับซ้อนล้อมรอบ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญ มาจาก
26003
ก.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน CHECK IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน (BR)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม สถานีรถไฟเสิ้งซิง เป็นสถานที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรถไฟ ชม หมู่บ้านสายรุ้ง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม ชม วัดจงไถฉานซื่อ สนสถานที่ยิ่
44001
20-24 ต.ค. 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน (IT)

ไฮไลท์โปรแกรม : ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคงอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์ม
26002
พ.ค.-ต.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเห
26001
พ.ค.-ต.ค.