Amazing ทัวร์เอธิโอเปีย ดินแดนมรดกโลก 12 วัน 9 คืน (ET)

ไฮไลท์โปรแกรม : แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ ที่มีการขุดพบซากมนุษย์โบราณอายุล้านปีที่ เป็นแหล่งรวมมรดกโลกถึง 9 แห่ง เป็นต้นก้าเนิดแม่น้ำบลูไนล์ เป็นถิ่น
HM010
ก.ย.-ธ.ค.