ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน (QV)

ไฮไลท์โปรแกรม : เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พร้อมเที่ยวชมเมื
54002
ต.ค. 61 – มี.ค. 62