ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2วัน 1 คืน (WE)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉ
04001
ธ.ค.-พ.ค.