ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2วัน 1 คืน (WE)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉ
04001
ธ.ค.-พ.ค.

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียม 3วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบัน
05004
พ.ย.-ม.ค.

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ อังกอร์วัด 2 วัน 1 คืน (WE)

ไฮไลท์โปรแกรม : “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อังกอร์วัดมรดกโลก ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม”  “บายน”  “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซ
34001
ต.ค. 61 – ปีใหม่ 62