โรงแรม Tashi Yoedling Hotel เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว แต่งตั้งโดยการท่องเที่ยวของประเทศภูฏาน ต