โรงแรม Gakyil Hotel ตั้งอยู่ที่เมืองทิมพูเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว