สายการบินภูฏาน นั้นมีเพียงแค่สองสายการบิน นั่นคือ: สายการบินดรุกแอร์ Druk Air Royal Bhutan