ป้อมปราการ “ทิมพูซอง” Thimphu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong)

1.วัดถ้ำเสือหรือวัดทักซัง วัดถ้ำเสือหรือวัดทักซัง ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญมากถึงมากที่สุดข