ค่าใช้จ่ายในการไปภูฏาน ค่าเข้าประเทศขั้นต่ำที่ทางรัฐบาลกำหนด ประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กๆที่