โรงแรม Tashi Yoedling Hotel เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว แต่งตั้งโดยการท่องเที่ยวของประเทศภูฏาน ต

โรงแรม Gakyil Hotel ตั้งอยู่ที่เมืองทิมพูเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว