ประเทศพม่า เป็นเมืองพุทธเหมือนไทยเรา นอกจากจะติดกับเมืองไทยแล้ว ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเท